1.
Klubbens navn er Ørnehøj Golfklub, og dens hjemsted er Aalborg kommune.
Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union (DGU).

2.
Indmeldelse sker skriftligt til Ørnehøj Golfklub. Der kan maksimalt optages 1600 medlemmer. Heraf kan maximalt 200 være flexmedlemmer og maximalt 200 kan være hverdagsmedlemmer. Ved fuldtegning føres en venteliste.

3.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:

 1. Juniorer ( under 19 år)
 2. Ungseniorer (fra 19 til og med 25 år)Gælder ligeledes studerende, elever, lærlinge og øvrige fra og med 26 år, der er på SU. Der skal fremvises kopi af studiekort eller andet bevis på indskrivelse, for at overgå til denne medlemskategori.
 3. Seniorer
 4. Hverdagsmedlemmer (ingen aldersgrænse). Starttilladelse mandag til fredag indtil kl. 12.00. På andre tidspunkter betales ½ grenfee i egen klub
 5. Flexmedlemmer. Kan spille på alle tidspunkter mod betaling af fuld greenfee
 6. Langdistancemedlemmer. Kan optages såfremt de i forvejen er fuldt betalende medlem i en anden DGU-klub
 7. Passive medlemmer

Medlemmer, der har betalt indskud iht. tidligere gældende betingelser, kan ved udmeldelse få dette beløb tilbagebetalt når klubben har 1.400 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler herfor.

Kontingentrestance udover 1 måned medfører eksklusion med mindre bestyrelsen finder grundlag for dispensation. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til den 1/1 eller 1/7 med 1 måneders varsel.
Overgang fra fuldt betalende seniormedlemskab til henholdsvis hverdagsmedlemskab, flexmedlemskab, langdistancemedlemskab eller passivt medlemskab kan ligeledes kun ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet med 1 måneders varsel til den 1/1 og 1/7.

4.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Aalborg kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan ligeledes ske via e-mail til de medlemmer, der har meddelt klubben deres mailadresse. Det påhviler disse medlemmer at give klubben oplysning om ændret eller bortfaldet mailadresse. Når klubben kan godtgøre at indkaldelsen til generalforsamling er afsendt påhviler forsendelsesrisikoen medlemmet.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget er alle undtaget juniorer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved alle personvalg skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende regler: Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skalvælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidater med lige stemmetal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Efter generalforsamlingen skrives et referat, som underskrives af dirigenten.

5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 • Valg af dirigent
 • Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter.
 • Forslag fra bestyrelsen
 • Forslag fra medlemmerne
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

6.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, idet der årligt afgår 3-4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanten.

7.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde afstemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved bestyrelsesmøder føres beslutningsreferat.

8.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.
Klubben tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

9.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter
bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

10.
Klubbens regnskab går fra den 1. januar til 31. december.
Det reviderede regnskab skal foreligge på klubbens kontor til udlevering til medlemmer, samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

11.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU´s handicapsystem.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) af klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for DGU´s Amatør- og ordensudvalg.

12.
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

13.
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til paragraf 13, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning, herunder afvikling af klubbens formueforhold.

Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller i på anden måde almennyttigt formål.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling november 1991 og ændringsforslag vedtaget på generalforsamling april 1994, maj 1995, november 2000, marts 2003, marts 2005, marts 2007, marts 2010 og november 2010, marts 2013, marts 2014 og marts 2015, marts 2018 samt i september 2021.

Gistrup den 12. september 2021
Formand
Claus Brynaa
Næstformand
Søren Bols
Kasserer
Per Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Jesper Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Rasmus Amandusson
Bestyrelsesmedlem
Kim Johansen