Regel- og Handicapudvalget vil på denne side informere om etikette, golfregler og handicapsystemet, som kan være til gavn ved spil på ikke alene Ørnehøj Golfklubs baner men også andre baner. Meningen er, at du via denne side skulle være i stand til at finde enten svar eller indgangsvinkel til svarene. Vi har bl.a. derfor tilføjet links til andre hjemmesider, som kan være nyttige at besøge.

Vi ved, at der fra tid til anden dukker spørgsmål op om forhold på Ørnehøj Golfklubs baner, som giver anledning til diskussion/debat. Derfor giver vi nu mulighed for at du direkte kan stille spørgsmål til Regel- og Handicapudvalget. Du kan benytte ovenstående mail, hvis du ønsker at komme i kontakt med os.

Oplysninger om regelstof/EGA systemet kan findes på dette link:

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/regler-og-hcp

Vi håber med denne side at kunne dække dine behov indenfor vores ansvarsområder etikette, golfregler og handicapsystemet. Men for at kunne videreudvikle siden, er vi meget interesserede i ris og ros som vi gerne modtager på mail.

Har du spørgsmål til de nye golfregler, er du meget velkommen til at kontakte Knud Erik Bonderup på kebonderup@gmail.com

På forhånd tak.

Regel og Hcp-udvalget september 2021

Lokale regler

LOKALREGLER gældende fra 2022 for Ørnehøj Golfklub  

 1. Banemarkeringer:

Hvide markeringer             Out of bounds

Røde markeringer              Strafområder

Blå markeringer                 Areal under reparation

Grøn top på pælen             Område med spilleforbud

 

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 1. Intern Out of Bounds: Ved spil af Hul 23 er Hul 27 out of bounds. Ved spil af Hul 16 er Hul 17 out of bounds. Ved spil af Hul 9 er Hul 6 out of bounds. Out of bounds mellem disse huller er markeret med hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.
 2. Afstandsplader i fairway og unge træer identificeret ved støttepæl eller plastbånd er områder med spilleforbud: Hvis en spillers bold ligger, hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ/plade, eller et sådant træ/plade er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1.
 3. En vintergreen, der ikke er i brug, er en forkert green. Der skal der tages lempelse uden straf efter Regel 13.1f., hvis der er gene for boldens leje eller spillerens stance eller sving.
 4. Hvis en bold er i strafområdet på Hul 27, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i strafområdet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag: Tage lempelse efter Regel 17.1 eller som en ekstra mulighed droppe den originale bold eller en anden bold i droppezonen i venstre side markeret med plader. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALREGEL:

Den generelle straf (Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 strafslag).

 

 1. Drop bold på fairway ved bold out eller mistet.
  Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet (se opslag i klub/hjemmeside). “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Reglen gælder ikke for den oprindelige bold, hvis der er spillet en provisorisk for denne.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel E-5: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU, juni 2022.

Eventuelle midlertidige Lokale Regler bekendtgøres ved opslag og på hjemmesiden.

Midlertidige lokale regler

DROPPEZONE:
Hvis der er en droppezone på det pågældende hul:

Hvis bolden eller din stance er i området med blå pæle med grøn top (Areal under reparation) og bolden ikke er Out of Bounds, er der 2 muligheder UDEN straf

 • Droppe bolden indenfor 1 køllelængde fra nærmeste punkt for lempelse ikke nærmere flaget.  (Regel 16 1)
 • Benytte dropzonen

ER bolden i et område med blå pæle uden grøn top, er der yderligere den mulighed at spille den hvor den ligger (uden straf)

Ved benyttelse af regel 16-1 må nærmeste punkt for lempelse ikke være i et strafområde eller på green.  (16-1)

Hvis bolden ruller ind i og kommer til hvile i et strafområde eller på en green, skal der droppes om.

Droppezonen kan benyttes, selv om det er nærmere flaget, end hvor bolden ligger i Areal under reparation.

Spilleren behøver ikke at stå i droppezonen og droppe – men den skal blot droppes i droppezonen.

Den droppede bold SKAL blive i droppezonen

MIDLERTIDIG LOKALREGEL GÆLDENDE FRA 1.OKTOBER TIL 31. maj

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:
Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Længden på et scorekort eller max 15 centimeter fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

 • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
 • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e. Bolden må renses.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Hole-in-one

DGU anbefaler, at en hole-in-one kun anerkendes, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. HIO skal være udført på en bane, som opfylder DGU´s optagelseskriterier, herunder mindst ni huller, mindst ét par 4 hul og en samlet længde fra gult teested for ni huller på mindst 1.375 meter.
 2. skal finde sted under normalt spil af en runde – dvs med en intention om at spille 9 eller 18 huller
 3. der skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne
 4. slaget skal være det første slag på hullet, Det vil sige, at hole-in-one med en ny, eller provisorisk bold ikke anerkendes
 5. slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære teesteder, eller fra et af klubben afsat provisorisk teested, som dog ikke må ligge mindre end 80 meter fra green eller 90% af hullets ordinære længde for huller under 80 meter.
 6. for runden skal et scorekort være korrekt udfyldt og underskrevet af spiller og markør eller påtegnet af vidnet

21-11-2017/ke

Handicap regulering

Regulering af HCP foretages efter reglerne i WHS systemet. (WHS – System som benyttes i hele verden til regulering af golf Handicap) Ved indberetning af scores i Golfbox bliver HCP automatisk beregnet. Har du HCP over 54 vil du i Golfbox være registreret til 54, da det er det højeste HCP i WHS systemet. Du er samtidig registreret som WHS begynder På din profil i Golfbox vil det fremgå, hvad dit laveste spillende HCP er. Ved opnåelse af laveste spillende HCP 54 er du ikke længere WHS begynder.

Skønsmæssig regulering

Hvis systemets normale reguleringsmetoder ikke fører til korrekt handicap for en spiller, kan Komiteen foretage en skønsmæssig regulering.

En skønsmæssig regulering kan dog først foretages efter, den berørte spiller er orienteret herom, og har haft lejlighed til at udtale sig om de påtænkte regulering.

Nedregulering:

 • Skønsmæssig nedregulering kan finde sted såvel på Komiteens initiativ som efter anmodning fra en spiller
 • Anmodningen skal være skriftlig og begrundet

Følgende kan indikere et for højt handicap:

 • Ekstraordinært høje scores (>44 point) og/eller hyppigt spil til neutral zone eller bedre i tællende turneringer, eventuelt kombineret med få eller ingen indleverede scores fra EDS runder
 • Komiteen kan dog efter omstændighederne anlægge et mere frit men begrundet skøn

Er der registreret mere end 10 tællende scores over en 12 måneders periode, vil der normalt ikke være behov for en skønsmæssig regulering

Opregulering:
Skønsmæssig opregulering vil normalt kun finde sted efter anmodning fra spilleren.
Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.
Følgende elementer vil normalt indgå i Komiteens overvejelser:

 • Spillerens handicaphistorik
 • Minimum 5 tællende scores fra turnerings- og/eller EDS runder spillet efter anmodningen er fremsendt
 • Der skal i alt være registreret 10 tællende scores indenfor de seneste 12 måneder
 • Har en spiller indenfor de seneste 12 måneder spillet til neutral zone eller bedre, vil opregulering normalt ikke kunne imødekommes
 • Der skal være tale om en klar afvigelse i spillestyrke i forhold til det gældende handicap

I særlige tilfælde som f.eks. ved sygdom eller ulykkestilfælde kan Komiteen se bort fra ovennævnte normale fremgangsmåde, og træffe afgørelse efter et mere frit men begrundet skøn.

Oktober 2017/ke

Etikette

Ordens – og etiketteregler – Ørnehøj Golfklub

Banen:

 1. Inden spil på banen er du forpligtet til at orientere dig om de gældende lokalregler samt ordens- og etiketteregler
 2. Nedslagsmærker og andre skader på greens skal udbedres med pitchfork.
 3. Opslåede græstørv skal alle steder lægges tilbage og trykkes ned, bortset fra teestederne.
 4. Bunkers skal rives omhyggeligt, og riven placeres i bunkeren med rivehoved parallelt i spilleretning.
 5. Passage mellem green og bunker/vandhazard med golfvogn er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at have vognen med på teesteder, forgreens, greens og hazard.
 6. Buggys må køre på fairway, rough, stier og parkeringsareal. Det er ikke tilladt at køre på teesteder, forgreens, greens, hazards eller uden for klubbens område.
 7. Hvis en gruppe forsinker gruppen bagved, skal der lukkes igennem uanset antallet af spillere – dog har single spillere ingen rettigheder.
 8. Ved start på bag-9 på den til enhver tid gældende 18-hullers bane har du ingen rettigheder og skal vige for bagfra kommende spillere.
 9. Placer altid din vogn ved gangen til næste hul ved Nexttee skiltet, inden du går på green for at putte.
 10. Dit medlems-bagskilt skal bæres synligt, og pitchfork skal altid medbringes.
 11. I weekends og på helligdage har 3- og 4-bolde fortrinsret.
 12. Sekretariat/baneservice har til enhver tid ret til at formere 4-bolde. Der må max. være 4 single spillere i en bold.
 13. Klokkerne på hullerne skal bruges, når sidste spiller på holdet passerer.
 14. Nabojord må absolut ikke betrædes.
 15. Hunde må ikke medtages på banen og på driving range
 16. Tee stumper, cigaretskod og andet affald skal fjernes.

Klubhus, omklædningsrum, terrasse og gårdsplads:

 1. Klubhus, omklædningsrum og udeområder skal altid holdes ryddeligt. Borde og stole skal sættes på plads efter brug, affald skal fjernes og service afryddes.
 2. Medbragt mad og drikke må ikke nydes i restauranten, på terrassen eller gårdspladsen.
 3. Vedrørende dresscode – se opslag i klubhuset.
 4. Stålspikes er forbudt overalt i klubben.

 

Træningsområderne:

 1. Græsset foran måtterne ved udslagshallen må ikke benyttes.
 2. Det er ikke tilladt at øve indspil til putting green.
 3. Kun golfsko eller flade sko må benyttes.
 4. Der er kun adgang for medlemmer eller gæster med gyldig greenfee-billet.
 5. Bolde må ikke slås mod robotterne med forsæt.
 6. Vis hensyn ved manuel boldindsamling.
 7. Boldkurve skal sættes på plads efter brug.
 8. Ved brug af gule bolde på indspilsgreen skal greenen ryddes når man er færdig med at slå ud.
Udvalget

Kim Johansen

Tlf.: 2633 3423
E-Mail: Kim.johansen1956@gmail.com

Benthe Andersen

Tlf.: 2822 3687
E-Mail: benthelorentzen@gmail.com

Knud Erik Bonderup

Tlf.: 2980 0639
E-Mail: kebonderup@gmail.com

Jesper Nielsen

Tlf.: 60133775

E-mail: jesper2903@gmail.com